Polityka prywatności

Multi Frigo Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie świadcząc na rzecz osób fizycznych usługi, dokonując z nimi czynności mające na celu zawieranie umów kupna – sprzedaży , zawierając te umowy i realizując je z udziałem Klientów lub osób fizycznych współpracujących z Klientami lub działającymi w ich imieniu ( dalej, jako” Klienci”) chroni prawo do ich prywatności i przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, z późn.zm. ( dalej, jako “Ustawa) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako “RODO”) wprowadza niniejszą politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”).

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych Klientów, w rozumieniu Ustawy oraz RODO jest spółka Multi Frigo Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bursaki 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000005652, posiadająca NIP 7122631001, REGON 004201422, kapitał zakładowy w kwocie 5 368 000 złotych ( dalej, jako “Administrator”) .

1.2. Z Administratorem można się skontaktować: telefonicznie: (81) 444 10 76; pod adresem e-mail: sklep@multifrigo.pl; pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Multi Frigo Sp. z o.o. , 20-150 Lublin, ul. Bursaki 18.

1.3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Klient może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail: sklep@multifrigo.pl; pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Multi Frigo Sp. z o.o. , 20-150 Lublin, ul. Bursaki 18.

1.4. Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich czynności z udziałem Klienta.

  1. Zasady przetwarzania danych osobowych i uprawnienia Klienta

2.1. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane :

a) w celu świadczenia na rzecz Klienta usług, podejmowanie czynności mających na celu zawarcie umów, w celu zawarcia i wykonania umów, w tym zakupu towarów, w celu korzystania ze sklepu internetowego , rejestracji w sklepie internetowym oraz realizacji zawartych umów – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji tych umów , przy czym niepodanie danych osobowych przez Klienta uniemożliwia świadczenia jak wyżej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) na podstawie zgody Klienta w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Pani/Pana profilu, zwłaszcza pod kątem produktów lub usług interesujących Klienta – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f. RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego i możliwe na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO);

c) na podstawie zgody Klienta w celu badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora Danych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług interesujących Klienta oraz możliwe na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą umową lub z przetwarzaniem danych osobowych Klienta – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1 lit. f. RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

e) w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator podlega (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO);

f) w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora Danych, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w sklepie internetowym, tworzenie modeli statystycznych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), którym jest analiza i rozwój działalności Administratora Danych.

2.2. Udostępnienie danych przez Klienta jest dobrowolne, a udzielenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych w tych celach, dla których zgoda Klienta jest wymagana, oznacza wyrażenie przez niego zgody na wykorzystanie tych danych w celu w jaki zostały udostępnione zgodnie z przepisami Ustawy, RODO oraz zasadami niniejszej Polityki Prywatności.

2.3. Treść wymaganych zgód znajduje się na stronie internetowej www.multifrigo.pl.

2.4. Administrator podejmuje odpowiednie działania w celu zabezpieczenia danych Klientów, a w przypadku zlecenia niektórych procesów związanych z realizacją zawartych z Klientami umów podmiotom trzecim zapewniających, stosowanie adekwatnych środki bezpieczeństwa.

2.5. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być:

a) spółka powiązana z Administratorem;

b) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);

c) podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;

d) podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Administrator współpracuje.

2.6. Administrator nie przekazuje danych Klientów poza Europejski Obszar Gospodarczy.

2.7. Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych przez Administratora uzależniony jest od celu ich przekazania . Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okresy jak poniżej:

a) w celu wykonania usług, realizacji zawartych umów, w tym umów zakupu towarów, w celu korzystania ze sklepu internetowego ,rejestracji w sklepie internetowym oraz realizacji zamówień – do momentu przedawnienia roszczeń z tych umów;

b) w celu marketingu produktów i usług, w tym profilowania – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy lub do momentu wycofania zgody;

c) badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na produkty Administratora – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów albo do momentu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody;

d) w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa;

e) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia tych roszczeń;

f) w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora Danych, w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w sklepie internetowym, tworzenie modeli statystycznych – przez czas trwania umowy, następnie do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

2.8. Klientowi przysługują następujące prawa:

a) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

b) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

c) prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;

d) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

e) prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);

f) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);

g) prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);

h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

2.9. W celu wykonania swoich praw Klient może skierować odpowiednie żądanie na adres Administratora lub złożyć bezpośrednio w siedzibie Administratora. Klient, który korzysta ze sklepu internetowego www.multifrigo.pl prowadzonego przez Administratora może zrealizować powyższe prawa poprzez złożenie oświadczeń za pośrednictwem posiadanego przez niego konta. Przed realizacją uprawnień Klienta, Administrator musi go odpowiednio zidentyfikować.

2.10. Na wniosek Klienta, którego dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o danych osobowych jakie zawiera zbiór, sposobie w jaki zostały one zebrane, w jakim celu i zakresie są przetwarzane oraz w jakim zakresie i komu zostały udostępnione.

2.11. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub nieuprawnionej modyfikacji poprzez stosowanie wymaganych przez prawo zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i informatycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

  1. Pliki cookies

3.1. Administrator na swoich stronach internetowych, w tym na platformie sklepu internetowego używa tzw. plików Cookies (tj. „ciasteczek”) w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi korzystających z tych stron poprzez dostosowanie serwisu do ich indywidualnych potrzeb, w tym sposobu korzystania ze stron i podstron systemu.

3.2. Pliki cookies są to pliki tekstowe zapisywane przez strony internetowe w tym także przez Sklep internetowy, za pośrednictwem przeglądarki internetowej na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie etc.) zawierające informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych stron internetowych.

3.3. Korzystający ze stron internetowych może wyrazić zgodę na używanie plików cookies poprzez właściwe ustawienia w menu użytkowanej przeglądarki (szczegółowe informacje co do sposobu dokonania zmian ustawień podaje dostawca przeglądarki). Korzystający ze stron internetowych w każdym czasie może swoją zgodę cofnąć, poprzez wyłączenie lub zmodyfikowanie możliwości zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych (przeglądarce internetowej).

3.4. W przypadku wyłączenia możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym konsekwencją związaną ze zmianą domyślnych ustawień przeglądarki internetowej pozwalających na zapisywanie plików cookies jest brak możliwości zalogowania się poprzez konto do sklepu internetowego Administratora i korzystania z jego funkcjonalności.

X