Regulamin sklepu internetowego dla gastronomii www.multifrigo.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://www.multifrigo.pl/sklep przez spółkę Multi Frigo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.
 2. Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażeń w licznie mnogiej i odwrotnie):

2.1.     Usługodawca – Multi Frigo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy, pod numerem KRS 0000005652, NIP 7122631001, REGON 004201422, kapitał zakładowy 5 356 000 złotych. Dane kontaktowe Usługodawcy: numer telefonu (81) 4441076, fax.: (81) 4441071 dostępne w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 – 16.00, adres e-mail: sklep@multifrigo.pl.

2.2.     Użytkownik – przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy ustawy przyznają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

2.3.     Sklep internetowy – prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https:// www.multifrigo.pl umożliwiający zakup Towarów,

2.4.     Towary – produkty wyposażenia gastronomicznego, prezentowane w chwili składania zamówienia w Sklepie internetowym, będące przedmiotem sprzedaży. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

2.5.     Cennik – ceny Towarów dla poszczególnych rodzajów Towarów,

2.6.     Strona – strona internetowa Usługodawcy https://www.multifrigo.pl/sklep, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta ze Sklepu internetowego,

2.7.     Konto – panel przydzielony Użytkownikowi na potrzeby rejestracji i dostępu do Sklepu internetowego, zawierający dane Użytkownika, w tym jego dane osobowe podane w procesie Rejestracji,

2.8.     Rejestracja – przekazanie przez potencjalnego Użytkownika  danych i oświadczeń niezbędnych  do korzystania ze Sklepu internetowego, zgodnie z  zasadami określonymi w§ 3,

2.9.     Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm.).

 1. Składanie zamówień w Sklepie internetowym  jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych urządzenia końcowego:

3.1.     Przeglądarka m. in.:

3.1.1.  Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX,      JavaScript i Cookies, lub

3.1.2.  Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub

3.1.3.  Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

3.2.     minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 1024 pikseli,

3.3.     połączenie z siecią Internet,

3.4.     dostęp do skrzynki pocztowej e-mail.

§ 2. Strony i przedmiot sprzedaży

 1. Usługodawca prowadzi w Sklepie internetowym sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez Stronę na terenie Polski. Do dokonania zakupu Towarów w Sklepie internetowym niezbędna jest Rejestracja i założenie Konta.
 2. Przedmiotem umów sprzedaży zawieranych w Sklepie internetowym są Towary, oznaczone informacją „Produkt dostępny”, z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 5 i 6.
 3. Usługodawca kieruje swoje usługi jedynie do podmiotów będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny.

§ 3. Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie wymagającego w szczególności podanie numeru NIP,  adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła i zaakceptowanie Regulaminu. Na podany przez rejestrującego się Użytkownika adres e-mail zostaje wysłana wiadomość elektroniczna z linkiem aktywującym Konto, który po  otwarciu umożliwia pierwsze logowanie.
 2. Rejestracja w Sklepie internetowym umożliwia dostęp do Konta oraz korzystanie ze Sklepu internetowego  ze wszystkich jego  funkcjonalności, w tym  indywidualnej oferty, podglądu historii zamówień i rozliczeń, zwrotów i reklamacji, książki adresowej,  dedykowanych ofert i promocji oraz dedykowanych informacji i porad.

§ 4. Składanie zamówień

         1. Warunkiem dokonania zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego jest założenie Konta na Stronie zgodnie z § 3 Regulaminu.

         2. Zamówienia składane są elektronicznie poprzez Sklep internetowy. Użytkownik składa zamówienie poprzez wybór Towaru w Sklepie internetowym i kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” oraz dalszą realizację procesu zgodnie z ust 3 poniżej.

         3. Podstawowym warunkiem przyjęcia i realizacji dokonanego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika wzoru zamówienia udostępnionego w Sklepie internetowym i zatwierdzenie go poprzez przycisk „Zamawiam i płacę”.

         4.            Potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę zamówienia jest dokonywane przez Usługodawcę drogą e-mailową na adres Użytkownika wskazany w zamówieniu, najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi jeszcze zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

          5. W terminie maksymalnie 2 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania zamówienia Usługodawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji oraz dostępność Towaru i określi termin jego realizacji.

          6. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru Usługodawca w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia przedstawia Użytkownikowi e-mailem lub telefonicznie (zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy Rejestracji) propozycję zmian co do trybu dalszej realizacji zamówienia (anulowanie zamówienia w części lub w całości, uzgodnienie nowego terminu, zamiana Towaru niedostępnego na dostępny). W przypadku uzgodnienia nowych warunków realizacji zamówienia Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji. Nieuzgodnienie nowych warunków zamówienia lub  brak odpowiedzi ze strony Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od wysłania ww. wiadomości elektronicznej bądź kontaktu (w tym także  próby kontaktu) telefonicznego w celu uzgodnienia nowych warunków zamówienia, uznaje się za brak akceptacji przez Użytkownika wprowadzonych zmian i anulowanie zamówienia.

           7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez Usługodawcę zgodnie z postanowieniami ustępów 5 lub 6, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towarów.

           8. Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek. Istnieje możliwość odbioru zamówionych Towarów w siedzibie Usługodawcy.

           9. Koszty transportu i dostawy Towarów określone są w Sklepie internetowym w sekcji „Warunki dostawy”: https://www.multifrigo.pl/sklep/

          10. Do każdego zamówienia zostaje wystawiana faktura VAT, która jest dostarczana Użytkownikowi wraz z Towarem lub oddzielną przesyłką. Użytkownik może wyrazić zgodę na dostarczenie mu faktury VAT  w formie elektronicznej. W takim przypadku, wystawiona faktura VAT w wersji elektronicznej zostaje umieszczona na Moje Konto w zakładce Historia zamówień.

§ 5. Ceny

 1. Wszystkie ceny Towarów są podawane w polskich złotych i jeśli nie określono tego inaczej nie zawierają podatku VAT (ceny netto).
 2. Ceny nie obejmują kosztów transportu i dostawy Towarów, a zasady ich ponoszenia określone są w Sklepie internetowym w sekcji „Warunki dostawy”: https://www.multifrigo.pl/sklep/
 3. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmiany cen w Cenniku, z tym, że zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych przed dokonaniem zmian.

§ 6. Formy płatności

 1. Płatność gotówką następuje przy odbiorze Towaru i należy jej dokonać przy dostawie przesyłki.
 2. Użytkownik składając zamówienie może zadeklarować także płatność w formie przelewu bankowego lub online: e-przelew, e-transfer, karta płatnicza.
 3. Zamówienia płatne w innej formie, aniżeli przedpłata gotówką lub online (e-przelew, e-transfer, karta kredytowa) będą realizowane w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, po uznaniu rachunku bankowego Usługodawcy kwotą ceny Towaru. Brak wpływu środków na rachunek Usługodawcy w terminie 7 dni od złożenia zamówienia może spowodować anulowanie tego zamówienia. Zapis powyższy nie dotyczy jednostek budżetowych po przedstawieniu przez nie dokumentu nadania numer NIP oraz Regon.

§ 7. Czas realizacji zamówień

 1. Zamówienie realizowane jest w terminie określonym w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z § 4 ust. 5. lub § 4 ust.6. Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust.3. Regulaminu.
 2. Zamówienie uznaje się za złożone w danym dniu roboczym, jeśli zostało złożone przez Użytkownika do godz. 15:00 tego dnia. Zamówienia złożone w dni robocze po tej godzinie lub złożone w soboty bądź dni ustawowo wolne od pracy uznaje się za złożone w następnym dniu roboczym.
 3. Użytkownik może, przy pomocy Konta ustalić datę realizacji zamówienia na konkretną datę z przedziału czasowego zaproponowanego podczas składania zamówienia.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie albo opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru wynikające z niedokładnego albo błędnie podanego adresu dostawy.

§ 8. Odstąpienie od Umowy i zwrot Towaru

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i odesłania go, na własny koszt, w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Wymagane jest odesłanie Towaru w jego oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
 2. Zwrotowi nie podlega Towar, w którym, w wyniku ingerencji Użytkownika, zostały dokonane jakiekolwiek zmiany.
 3. Zwrot Towaru w przypadku odstąpienia od zrealizowanej umowy musi nastąpić przed upływem tygodnia od realizacji prawa do odstąpienia.
 4. Zwrot zapłaconej ceny nastąpi w ciągu 14 dni od odebrania przez Usługodawcę odesłanego Towaru. Strony mogą uzgodnić telefonicznie lub e-mailowo wymianę Towaru na inny.

§ 9. Odpowiedzialność Usługodawcy za Towar z tytułu gwarancji

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany Towar z tytułu gwarancji na zasadach określonych w dołączonym do Towaru dokumencie gwarancyjnym lub przy karcie Towaru na Stronie, z którego wynikać będzie okres i warunki gwarancji.
 2. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w zakresie ilości lub jakości Towaru. W zależności od decyzji Usługodawcy Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Towar na własny koszt w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na rozpatrzenie zgłoszenia gwarancyjnego albo udostępnić Towar w miejscu jego użytkowania przedstawicielowi Usługodawcy w celu oceny i ewentualnej realizacji zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłek Towaru lub koszty wizyty przedstawiciela Usługodawcy (koszt ryczałtowy 150 zł netto) pokrywa Użytkownik.
 4. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru lub zamieszczonym przy karcie Towaru na Stronie, postanowieniami niniejszego Regulaminu, o których mowa wyżej, do odpowiedzialności Usługodawcy za Towar zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.

§ 10. Dane Użytkownika

 1. Użytkownik, którego dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018 r. oraz w części w tej ustawie określonej na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. („Ustawa”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) dokonując Rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych w celu zawarcia umowy sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz jej realizacji, w tym na ich przetwarzanie przez inne podmioty w ww. celu (przewoźnicy, spedytorzy, ubezpieczyciele oraz inne podmioty współpracujące z Multi Frigo Sp. z o.o. w celu realizacji  umów będących przedmiotem niniejszego Regulaminu). Podanie danych osobowych w ww. celu jest dobrowolne, przy czym konieczne do świadczenia usług oraz zawarcia i realizowania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w  niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik podając swoje dane potwierdza ich autentyczność i zgodność z prawdą.
 3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami Ustawy  oraz RODO.
 4. Użytkownik, którego dane osobowe podlegają ochronie na podstawie  Ustawy oraz RODO może – przy Rejestracji  lub w każdym innym dowolnym terminie  –  wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę podanych przez niego danych osobowych w celu  ich profilowania oraz w celu  otrzymywania od Usługodawcy ofert i  informacji handlowych, w tym drogą elektroniczną  oraz  na  świadczenie  usługi polegającej na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie Usługodawcy, promocjach, rabatach i zniżkach (dalej: “Newsletter”). Zgoda wyrażana jest w formie elektronicznej poprzez odznaczenie właściwego pola  po zalogowaniu się do Konta. Podanie tych danych oraz zgoda na otrzymywanie ww. ofert i informacji  handlowych oraz na  ich profilowanie są dobrowolne.
 5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje  prawo dostępu do treści tych  danych, ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanej formie i nakazania ich przekazania podmiotom trzecim, pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu i do  cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania jej danych osobowych. Prawa powyższe realizowane są poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej poprzez Stronę lub  złożenie oświadczenia pisemnego wysłanego pocztą poleconą na  adres Usługodawcy, lub w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz Newslettera  poprzez odznaczenie właściwego pola po zalogowaniu się do Konta.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności na stronie internetowej https://www.multifrigo.pl/sklep/polityka-prywatnosci.
 7. Użytkownik   będący osobą prawną może – przy rejestracji  lub w każdym innym dowolnym terminie  –  wyrazić zgodę na  otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych drogą elektroniczną, oraz na świadczenie  usługi polegającej na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie Usługodawcy, promocjach, rabatach i zniżkach w formie Newslettera.
 8. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§ 11. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa, w tym prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do Sklepu internetowego, do jego poszczególnych elementów tekstowych i graficznych, jego nazwy, koncepcji, szaty graficznej, logo, układu, oprogramowania, innych rozwiązań technicznych, bazy danych oraz znaków towarowych są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych, programów, i znaków towarowych i logotypów w nich zawartych.
 3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu internetowego w ramach dozwolonego użytku osobistego, wyznaczonego przez przepisy prawa. Użytkownik nie może w szczególności kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych elementów Sklepu internetowego, chyba, że jest to niezbędne do korzystania z niego.
 4. Nazwy Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym są używane w celach identyfikacyjnych, są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub niezarejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i są chronione na podstawie stosownych przepisów, w tym przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia z dnia 30 czerwca 2000 r. „” (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn.zm.), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn.zm.), konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 26 października 2015 roku.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na Stronie. Po dokonaniu zmian, dalsze korzystanie z Konta wymaga zaakceptowania zmian Regulaminu. Odmowa akceptacji zmian w Regulaminie jest równoznaczna z oświadczeniem o zaprzestaniu korzystania ze Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są według Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać i nie udostępniać osobom trzecim adresu e-mail stanowiącego login oraz hasła podanego podczas Rejestracji.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące adres e-mailowy oraz hasło Użytkownika bez jego wiedzy lub zgody.
 5. Zdjęcia zamieszczane na Stronie mają charakter ilustracyjny i nie są specyfikacją techniczną Towaru. Wyposażenie Towaru zależy od zamówionej wersji Towaru.
 6. Umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem jest zawierana zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.
 8. Wszelką korespondencję i przesyłki do Sklepu internetowego należy kierować na adres: sklep@multifrigo.pl z dopiskiem “Sklep Internetowy”.
 9. Informacje dotyczące wystąpienia problemów technicznych w funkcjonowaniu Sklepu internetowego należy przesyłać na adres: sklep@multifrigo.pl lub telefonicznie na infolinię (81) 4441076.
X